• Seguretat i normativa UNE EN 1176

  Seguretat i normativa UNE EN 1176

Tots els nostres parcs infantils de boles han estat dissenyats, fabricats i instal·lats conforme a la norma de seguretat Europea
UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177 UNE-EN 1176-7:2009

Normativa

 • EN 1176-1:2009 Equipament de les àrees de joc i superfícies. Part 1: Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig.
 • EN 71‐3, Seguretat de les joguines. Parteix 3: Migració de certs elements.
 • EN 1177, Revestiments de les superfícies de les àrees de joc absorbidors d'impactes. Determinació de l'altura de caiguda crítica.
 • EN 60529, Graus de protecció proporcionats per les envolupants (Codi IP) (IEC 60529/A1).
 • EN ISO 1421:1998, Teixits recoberts de plàstic o cautxú. Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament en el trencament (ISO 1421:1998).
 • EN ISO 2307, Cordes de bra. Determinació de certes propietats físiques i mecàniques (ISO 2307).EN ISO 2411,
 • Teixits recoberts de plàstic o cautxú. Determinació de l'adherència del recobriment (ISO 2411:2000).
 • EN ISO 9554, Cordes de bra. Especificacions generals (ISO 9554).EN ISO/IEC 17025, Avaluació de la conformitat. Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i de calibratge (ISO/IEC 17025). Es tracta de volums teixits de lona, el subministrament intern de la qual d'aire continu els dóna forma i que la seva nalitat és la de servir com a plataforma de jocs per a nens.

Inspecció i manteniment

a) Inspecció ocular de rutina: periodicitat diària

La inspecció ocular de rutina permet identificar riscos evidents que poden derivar-se d'actes vandàlics, de l'ús o de les condicions meteorològiques; per exemple, els riscos de tallar-se amb peces trencades o cristalls d'ampolles trencades.
Amb caràcter previ a obrir les instal·lacions al públic, s'ha de comprovar que no hi hagi ningú element de l'àrea de joc trencat, deteriorat, malament col·locat, així com objectes punxants o tallants, i especial atenció a l'estat de les xarxes i zones de contenció.

b) Inspecció funcional: periodicitat trimestral

La inspecció funcional és una inspecció més profunda que el seu objectiu és comprovar el funcionament i l'estabilitat dels equipaments i, en particular, detectar possibles mostres de desgast. Comprovar el correcte funcionament i ancorat de tots els elements, especialment atenció a les xarxes, zones de contenció, elements encastats i cargols.

c) Inspecció principal anual

La inspecció principal anual es fa per comprovar el nivell de seguretat global dels equipaments, els fonaments i les superfícies, per exemple, el compliment amb la part o parts corresponents de la Norma EN 1176, incloent les possibles variacions efectuades com a resultat de l'avaluació de les mesures de seguretat, els efectes de les inclemències del temps, la presència de podriment o corrosió, i qualsevol variació del nivell de seguretat dels equipaments que han estat objecte de reparacions o als quals s'ha afegit o substituït elements. L'equipament ha de ser inspeccionat per persones competents seguint de forma estricta almenys les instruccions del fabricador.

Recomendacions específiques

Materials reforzatats

Els elements que continguin plàstics reforçats amb fibra de vidre (PRFV) s'han de substituir o reparar quan la fibra de vidre quedi a la vista a causa del desgast o a altres danys. Això s'aplica especialment als tobogans.

Programa d'inspecció

4.1 Per evitar accidents, el propietari o l'operador ha d'assegurar-se d'establir i mantenir un programa d'inspecció adequat per a cada àrea de joc. Per a això s'han de tenir en compte les condicions locals i les instruccions del fabricant que puguin influir en la periodicitat de les inspeccions necessàries. El programa ha d'incloure una llista d'elements a inspeccionar durant les diverses inspeccions i els mètodes d'inspecció conforme a l'apartat 2.

4.2 Si durant una inspecció es detecta algun defecte important que pogués posar en risc la seguretat de l'equipament, es recomano la reparació immediata. Si això no fos possible, s'ha d'impedir la utilització de l'equip, per exemple, immobilitzant-ho o retirant-ho.

Utilització

5.1 Recomendacions generals

5.1.1 És convenient que el propietari o l'operador tingui en compte en totes les fases relatives al disseny, a la instal·lació, a la inspecció, al manteniment i a la utilització, les informacions subministrades pel fabricant, a més dels requisits de la part o parts corresponents de la Norma EN 1176 i qualsevol altra informació rellevant.
5.1.2 L'operador ha d'establir un sistema adequat de gestió de la seguretat de l'àrea de joc.

5.2 Recomendacions específiques

5.2.1 Evaluació de les mesures de seguretat

L'operador de l'àrea de joc hauria d'avaluar periòdica i sistemàticament, almenys una vegada a l'any, l'eficàcia de totes les mesures de seguretat utilitzades (incloses les recomanacions que es donen en aquesta norma europea i en qualsevol modificació publicada) i modificar-les, si ho estima oportú, sobre la base de l'experiència adquirida o quan les circumstàncies canviïn.

5.2.2 Personal

El personal encarregat de dur a terme les tasques incloses en la gestió de la seguretat, tals com a inspeccions, reparacions i manteniment, hauria de tenir un nivell de competència adequat. El nivell de competència varia en funció de la tasca a realitzar i pot ser necessària una formació. El personal hauria d'estar convenientment informat de les tasques i responsabilitats que li incumbeixen, així com de les atribucions que li corresponen. Certs treballs susceptibles d'alterar la seguretat de l'equipament, tals com a soldadures que s'efectuen en determinades parts d'una estructura, haurien de realitzar-se només per personal qualifiqueu.

5.2.3 Documentació

S'han de conservar registres de totes les accions empreses en relació amb la gestió de la seguretat: Els documents d'un àrea de joc han d'incloure:

 • a) el certificat de les inspeccions i assajos efectuat, si escau.
 • b) les instruccions corresponents a les inspeccions i al manteniment.
 • c) les instruccions relatives a la utilització, si escau.
 • d) registre dels operadors, tots els registres de les inspeccions i manteniment, per exemple un quadern de treball.

Aquests documents han d'estar disponibles quan es necessitin per al manteniment, les inspeccions, les reparacions i en cas d'accident.

5.2.4 Medides generals de seguretat

És convenient que a l'àrea de jocs hi hagi un cartell (pictograma) que faciliti la informació següent:

 • a) un número de telèfon general per a emergències.
 • b) un número de telèfon per contactar amb el personal de manteniment.
 • c) la denominació de l'àrea de joc.
 • d) una altra informació pertinent a nivell local, si escau.

L'entrada, sortida i vies d'emergència cap a i des de l'àrea de joc destinades per al púbic i els serveis d'emergència, han de ser accessible i estar lliures d'obstacles a tot moment.

5.2.5 Procediments

Els procediments respecte a les mesures a prendre en cas d'accidents, incendi o uns altres haurien d'estar disponibles per escrit
Hauria de prohibir-se l'accés del públic als equipaments que no reuneixin condicions de seguretat fins que aquests hagin estat reparats i estiguin aptes per al seu ús. La informació sobre accidents per a coneixement del gestos s'ha de registrar en un formulari que inclogui les dades següents:

 • a) la data i hora de l'accidents.
 • b) l'edat i sexe de la víctima i relació de la roba que portava, inclosos les sabates.
 • c) l'equipament en el qual ha tingut lloc l'accident.
 • d) el numero de nens que es trobaven en el lloc al moment de l'accident.
 • e) la descripció de l'accident.
 • f) les lesions ocasionades i part (s) del cos afectada (s).
 • g) les accions preses.
 • h) les declaracions de testimonis.
 • i) qualsevol modificació posterior de l'equipament.
 • j) les condicions meteorològiques.
 • k) qualsevol altra informació pertinents.

Aquesta informació s'hauria d'utilitzar per millorar la seguretat de l'àrea de joc i s'hauria de conservar a l'efecte de referència.

5.2.6 Manteniment de rutina

Per reduir el nombre d'accidents, és convenient que el propietari o l'operador estableixi, posi en pràctica i mantingui un programa adequat de manteniment de rutina. Aquest programa hauria de prendre en consideració les condicions locals i les instruccions del fabricant que puguin influir en la freqüència de les inspeccions necessàries. El programa també hauria d'incloure una llista dels elements el manteniment dels quals és necessari, així com els tràmits a seguir en cas de reclamacions i avaries. El manteniment rutinari dels equipaments de les àrees de joc i les superfícies hauria de consistir en mesures preventives destinades a mantenir el nivell de seguretat, l'operativitat i el compliment amb la part o parts de la Norma EN 1176. Tals mesures han d'incloure:

 • a) l'ajust de les peces d'unió.
 • b) la renovació de pintures i tractaments de superfícies.
 • c) el manteniment de les superfícies d'absorció d'impactes.
 • d) la lubricació dels coixinets.
 • e) el marcat dels equipaments per indicar el nivell de la superfície atenuadora en cas de materials no cohesionats.
 • f) la neteja.
 • g) la retirada de cristalls o altres residus o substàncies contaminants.
 • h) el restabliment del nivell dels materials granulosos sense cohesió.
 • i) el manteniment dels espais lliures.

5.2.7 Manteniment correctiu

El manteniment correctiu ha d'incloure les mesures a prendre per corregir defectes o per restablir el nivell de seguretat necessari per a la utilització dels equipaments de les àrees de joc i superfícies. Aquestes mesures han d'incloure:

 • a) la substitució de les peces d'unió.
 • b) els treballs de soldadura o renovació de soldadures.
 • c) la substitució de les peces defectuoses o desgastades.
 • d) la substitució dels elements estructurals defectuosos.

5.2.8 Seguretat de les persones

Durant la utilització dels equipaments s'hauria d'evitar realitzar reparacions que puguin suposar un risc per a la seguretat de personal de manteniment o del públic.

5.2.9 Modifiació dels equipaments

Les modificacions d'una part de l'equipament o de l'estructura que puguin alterar la seguretat intrínseca dels equipaments, únicament haurien d'efectuar-se prèvia consulta al fabricador o a una persona competent.

 

Parcs infantils de gran format

parques infantiles de gran formato

En Indoor Parks LCN som especialistes en el disseny i muntatge de parcs infantils de gran format per Chiqui Parks, hotels, restaurants, comerços, sala de festes, espais públics… Estructures especials fins a 600m2 per a projectes que pretenen marcar la diferència i crear espais infantils únics.

Els projectes realitzats fins a l'actualitat ens avalen com a fabricant de qualitat d'aquest tipus de projectes infantils especials. Consulti nostra galeria de projectes realitzats.